Welcome Guest | sign in?    Your Basket items | Total : 0.00 ฿ | Click to checkout 
Browse by a Catagory : 
Search for a Product :

 


 • Executive Management
 • Human Development
 • Sales
 • Finance & Accounting
 • Marketing & International Business
 • Chinese Working Dialogue
 •  




  Financial Crisis

  ฿ 699.00 (จำนวน 366 หน้า)

   การดำเนินธุรกิจในโลกปัจจุบันไม่มีเวลาให้สำหรับการลองผิดลองถูก วิธีที่ดีที่สุดคือเรียนรู้ข้อผิดพลาดที่มักเกิดกับผู้ประกอบการรายแล้วรายเล่า และวิธีการป้องกันข้อผิดพลาดเหล่านั้นเพื่อไม่ให้เกิดกับธุรกิจของคุณ พร้อมทั้งสร้างระบบเตือนภัยทางการเงินเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายหรือผ่อนหนักเป็นเบา  วิธีการตรวจสอบและวิเคราะห์ทางการเงิน ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นคู่มือตรวจสุขภาพทางการเงินเพื่อช่วยให้หาแนวทางป้องกันก่อนที่จะเกิดความผิดพลาดเสียหาย  รวมทั้งการวินิจฉัยและวิธีการทำรายงานทางการเงินที่คุณไม่ควรมองข้าม

  Quantity


   




       
       
    Copyright © 2009 Image Consultant and Services Co.,Ltd. All Rights Reserve