Welcome Guest | sign in?    Your Basket items | Total : 0.00 ฿ | Click to checkout 
Browse by a Catagory : 
Search for a Product :

 


 • Executive Management
 • Human Development
 • Sales
 • Finance & Accounting
 • Marketing & International Business
 • Chinese Working Dialogue
 •  
  Marketing Management

  ฿ 699.00 (จำนวน 464 หน้า)

  รวบรวมความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการการตลาดและการประเมินผลภาคปฏิบัติซึ่งอธิบายกระบวนการวางแผนการตลาด กรณีศึกษาจากของจริงตั้งแต่ต้นจนจบ อ้างอิงหลักการของการเชื่อมโยงกับการวางแผนงบประมาณ ตลอดจนการผลักดันให้แผนเกิดการดำเนินการจริงด้วยระบบการประเมินผลที่เหมาะสม

  Quantity


   
       
       
    Copyright © 2009 Image Consultant and Services Co.,Ltd. All Rights Reserve