Welcome Guest | sign in?    Your Basket items | Total : 0.00 ฿ | Click to checkout 
Browse by a Catagory : 
Search for a Product :

 


 • Executive Management
 • Human Development
 • Sales
 • Finance & Accounting
 • Marketing & International Business
 • Chinese Working Dialogue
 •  
  Meeting Revolution 2

  ฿ 699.00 (จำนวน 380 หน้า)

  เคยสงสัยไหมว่า แม้ว่าจะควบคุมต้นทุนในทุกทางแล้ว ทั้งในสายการผลิตและด้านบุคลากร?แต่ต้นทุนก็ยังคงสูงเมื่อเทียบกับรายได้ที่รับ เชื่อหรือไม่ว่า? ต้นทุนส่วนหนึ่งที่เสียเปล่าไปนั้นมาจากการประชุมที่ไร้ประสิทธิภาพ


  หนังสือ เล่มนี้จะช่วยทำให้การประชุมไม่ใช่การสูญเสียเวลาที่มีค่าของบุคลากรไปฟรีๆ แล้วคุณจะประหลาดใจกับกำไรที่เพิ่มสูงขึ้นจากผลของการปฏิวัติการประชุม ?

  Quantity


   
       
       
    Copyright © 2009 Image Consultant and Services Co.,Ltd. All Rights Reserve