Welcome Guest | sign in?    Your Basket items | Total : 0.00 ฿ | Click to checkout 
Browse by a Catagory : 
Search for a Product :

 


 • Executive Management
 • Human Development
 • Sales
 • Finance & Accounting
 • Marketing & International Business
 • Chinese Working Dialogue
 •     Chinese Working Dialogue
             
      สนทนาพาทีทุกที่ในองค์กร
  การทำงานวันแรก, การใช้ภาษาในสำนักงาน, การพูดแนะนำบริษัท, การพบปะลูกค้า สนทนาระหว่างรับประทานอาหารกับลูกค้า, การพูดเมื่อต้องรับรองลูกค้า (พร้อมหนังสือคู่มือ มูลค่า 999 บาท)

  ฿ 4500
   
             
      สนทนาธุรกรรมทางธุรกิจ
  การจัดการเกี่ยวกับปัญหาร้องเรียนต่าง ๆ, การพูดตัดต่อธุรกิจในรูปแบบต่าง ๆ, การประชุมทางธุรกิจ, การเจรจาข้อตกลง, การสนทนาเมื่อต้องลงนามในสัญญา, การสนทนาเมื่อส่งสินค้า (พร้อมหนังสือคู่มือ มูลค่า 999 บาท)

  ฿ 4500
   
             
      การสนทนาเมื่อต้องติดต่อกับองค์กร
  การสนทนาเมื่อต้องการคัดเลือก, การสนทนาเพื่อการไขว่คว้าหาโอกาส, การสนทนาเพื่อการเริ่มต้นที่ดีในการทำงาน, การสื่อสารภายใน-ภายนอกบริษัท (พร้อมหนังสือคู่มือ มูลค่า 999 บาท)

  ฿ 4500
   
             
      สนทนาเกี่ยวกับกลยุทธ์ทางธุรกิจ
  การขนส่งสินค้า, การเลือกและการได้รับเลือก, สนทนาเรื่องการตลาดและการขาย, การพูดคุยเรื่องผลิตภัณฑ์ (พร้อมหนังสือคู่มือ มูลค่า 999 บาท)

  ฿ 4500
   
             
      เจรจาธุรกิจขั้นสูงระดับผู้บริหาร
  ความสำเร็จและความล้มเหลว, สนทนาเมื่ออยู่ในพิธีเปิด, สนทนาเรื่องการให้บริการ, สนทนาเรื่องการจัดการดูแลตัวเองและผู้อื่น, สนทนาธุรกิจในเรื่องสื่อต่าง ๆ (พร้อมหนังสือคู่มือ มูลค่า 999 บาท)

  ฿ 4500
   
             
      ทุกบทสนทนาที่พาคุณสู่
  การเจรจาและบทสนทนาในการจัดแสดงสินค้า การตอบข้อซักถามของลูกค้า ตลอดจนเทคนิคการสนทนาที่ได้ผล (พร้อมหนังสือคู่มือ มูลค่า 999 บาท)

  ฿ 4500
   
             
      บทสนทนาที่เลขาฯ (ผู้บริหาร) ต้องช่ำชอง
  การสนทนาของเลขานุการมืออาชีพ ตั้งแต่การพูดคุยกับเจ้านายและเพื่อนร่วมงานการสนทนาทางโทรศัพท์ การเตรียมการประชุม การต้อนรับลูกค้า เป็นต้น (พร้อมหนังสือคู่มือ มูลค่า 999 บาท)

  ฿ 4500
   
       
    Copyright © 2009 Image Consultant and Services Co.,Ltd. All Rights Reserve